Stop nebezpečnej elektronickej komunikácie

Stop nebezpečnej elektronickej komunikácie

Mafroshop podporuje dobročinné organizácie pomáhajúce deťom.

Predstavujeme občianske  združenie SNEK – ciele a úlohy

     Nové komunikačné technológie v spoločnosti prinášajú nové možnosti zrýchleného prístupu k informáciám, výmene informácií medzi kontinentmi, nadnárodnými spoločnosťami s pôsobnosťou vo viacerých štátoch až po jednotlivcov – bežných užívateľov virtuálneho komunikačného prostredia prostredníctvom internetu – sociálnych sietí a mobilných sietí. Rozsah ich využitia je obrovský, ale prináša zároveň aj nové, nepoznané riziká. V ostatnom čase sa čoraz viac dozvedáme o obetiach zneužívania prostriedkov elektronickej komunikácie. Spoznávame nové termíny, ktoré takéto kriminálne správanie popisujú, a to cyber bullying, mobbing, grooming, či stalking. Jeho obeťami, ale paradoxom je, že aj páchateľmi sa stávajú často krát deti a mládež. Psychické traumy spôsobené útokmi majú aj tie najtragickejšie následky, keď si obete siahli aj na vlastný život.

    Cieľom činnosti združenia je vlastnou činnosťou ako aj v  spolupráci so štátnymi inštitúciami, súkromným sektorom identifikovať riziká virtuálnej komunikácie a vytvárať v spoločnosti také preventívne opatrenia a legislatívne prostredie, ktoré bude dané riziká úspešne minimalizovať a zároveň bude vytvárať opatrenia na osvetu a vzdelávanie užívateľov prostriedkov virtuálnej komunikácie s prioritou zameranou na deti a mládež.

Úlohy k plneniu cieľa:

     Identifikácia rizík virtuálnej komunikácie mládeže so zameraním na nebezpečné praktiky.

   Pomoc a poradenstvo obetiam cyber mobbingu (obťažovania), bullyingu (šikanovania), groomingu (sexuálneho obťažovania mladistvých) a stalkingu (prenasledovania).

    Upozorňovanie na možné riziká virtuálnej komunikácie, on line zverejňovanie informácií o aktuálnych prípadoch virtuálneho obťažovania, výmena a analýza skúseností z poznatkov užívateľov prostriedkov virtuálnej komunikácie v praxi a možnostiach minimalizovania takýchto útokov.

   Podpora a príprava a realizácia preventívnych a vzdelávacích programov v oblasti bezpečnosti  internetovej a mobilnej komunikácie.

     Spolupráca a podieľanie sa na projektoch štátnych inštitúcií  pôsobiacich na úseku prevencie, vzdelávania a represie v oblasti bezpečnej virtuálnej  internetovej a mobilnej  komunikácie.

     Aktivizácia organizácií a spoločností súkromného sektora prevádzkujúcich virtuálne siete za vytváranie bezpečného elektronického prostredia s prioritou na ochranu detí a mládeže.

    Pomoc a podpora pri tvorbe legislatívnych opatrení s cieľom vytvárania bezpečného prostredia vo virtuálnej komunikácii ako aj represívnych opatrení pre riešenie kriminálneho správania užívateľov virtuálnych sietí.

     Pre zabezpečenie dosiahnutia svojich cieľov môže združenie uzatvárať dohody o súčinnosti s inými združeniami a nadáciami, ktorých ciele činnosti sú podobné cieľom združenia SNEK.

Tags: mafroshop snek